Следгаранционна поддръжка на Платформата за електронно попълване на документи и Модула за въвеждане на данни за дистанционно обучение от доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности по Приоритетни оси 1 и 2 по ОПРЧР

Име на възложител/ клиент: Агенция по заетостта Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД Предоставени услуги в рамките на договора: Ежеседмична профилактична поддръжка на системата: профайлинг, анализ на лог-файловете за отстраняване на евентуални проблеми при функционирането на системата; Отстраняване на възникнали технически проблеми в изпълнението на програмния код на модулите; Актуализиране / настройване на софтуера в резултат…

Разработване на Регистър на Удостоверения за проведено обучение, в съответствие с чл. 4 ал. 4 от Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: АдминСофт ЕООД Описание: Настоящият регистър съдържа информация за издадените удостоверения за проведено обучение и сканирани копия на удостоверенията. Извършените дейности включват: Разработване на уеб-базиран „Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина“, интегриран в Информационната система на образованието. Разработване на уеб-базиран интерфейс…

АдминЦПО

Системата дава възможност за въвеждане на данните и съставяне на произволни справки и списъци за курсистите, както и за отпечатване на документите за професионално образование и обучение – Удостоверение за професионално обучение (ном.номер 3-37) и Свидетелство за професионална квалификация (ном.номер 3-54) – оригинал и дубликат.

Анализ на съответствието между предлаганото професионално образование и потребностите на пазара на труда и разработване на модел на единна система за управление на професионалното образование на основата на индикатори и показатели за ефективност, включени в уеб-базирана платформа», по проект BG051РО001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование”

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: Консорциум „Партньори за ефективно професионално образование“ с партньор – АдминСофт ЕООД В рамките на договора, партньорът в Консорциума – «АдминСофт» ЕООД е извършил следните дейности: Участие в разработване на анализ за ефективността на съществуващото състояние на системата за професионално образование Участие в разработване на система…

„Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Разработване на Интегрирана управленска информационна система за повишаване качеството на управлението във ВТУ – създаване на подсистеми: „Регистър на научните прояви“, „Регистър на проектната дейност“ и „Регистър на издателската дейност“ Име на възложител/клиент: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Име на изпълнителя: АдминСофт ЕООД Предоставени услуги в рамките на договора: Анализ на данните, използвани от университетските…

„Аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модел за инспектиране на образованието”

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: Консорциум АСФП с партньор – АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: Анализ на заложената система от критерии и индикатори за оценка на постигнатото качество на предлаганото образование в изготвения от работна група на МОН проект…

Разработване на модул за въвеждане на данни за дистанционно обучение в Платформата за електронно попълване на документи от доставчици на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Име на възложител/ клиент: Агенция по заетостта Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: Анализ на изискванията и проектирането на модул за „Въвеждане на данни за дистанционно обучение в Платформата за електронно попълване на документи от доставчици на обучения по ОПРЧР”. Разработка и…

Надграждане на Интегрираната информационна система на Националната агенция за професионално образование и обучение

Проектът „Интегриране и разширяване: Надграждане на информационната система на НАПОО за по-тясно интегриране на вътрешно – ведомствените процеси на предоставянето на електронни административни услуги с данни от Информационната система, както и за облекчаване на административните процедури при прилагане на регулаторните режими за лицензиране и подаване на информация за дейността“ се провежда в изпълнение на Проект „Повишаване капацитета…

Разработване, актуализация и поддръжка на Информационната система на образованието АдминМ

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: АдминСофт Информационна система на образованието: данни за училищата, детските градини и обслужващите звена Информационната система на образованието съдържа данни за училищата, детските градини и обслужващите звена, съдържащи се в Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец №…