Надграждане на Интегрираната информационна система на Националната агенция за професионално образование и обучение

Проектът “Интегриране и разширяване: Надграждане на информационната система на НАПОО за по-тясно интегриране на вътрешно – ведомствените процеси на предоставянето на електронни административни услуги с данни от Информационната система, както и за облекчаване на административните процедури при прилагане на регулаторните режими за лицензиране и подаване на информация за дейността” се провежда в изпълнение на Проект “Повишаване капацитета…

Разработване, актуализация и поддръжка на Информационната система на образованието АдминМ

Информационната система на образованието съдържа данни за училищата, детските градини и обслужващите звена, съдържащи се в Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец № 1а. Данните включват:….

Изпълнение на дейности по инспектиране по проект BG051PO001-3.2.05 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

АдминСофт е подизпълнител на дейности по инспектиране по проект “BG051PO001-3.2.05 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: Консорциум АСФП с партньор – АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: Анализ на заложената система от критерии и индикатори…

Професионална компетентност и адаптивност на персонала – гаранция за качеството на учебниците на издателство “Просвета – София” АД

АдминСофт ЕООД e партньор по проект “Професионална компетентност и адаптивност на персонала – гаранция за качеството на учебниците на издателство “Просвета – София” АД”. Проектът се изпълнява съгласно Договор ESF 2102-01-01021 от 24.02.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.1-02: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, междуАгенцията по заетостта и Издателство…

Разширяване дейността на „МАРКЕТ ТРЕНД” ООД чрез развитие на човешките ресурси и инвестиция в дигитални технологии

“АдминСофт” ЕООД приключи успешно проект за обучение на безработни лица за графичен дизайнер. Маркет Тренд ООД осъществи проект по програма ФАР 2006 София, 1 юли 2009 година 10 безработни преминаха успешно през платен стаж на обучение по професията „Графичен дизайнер”, съобщиха от Маркет Тренд ООД, издател на сп. „Образование и специализация в чужбина”. Компанията е…

Подготовка на структурите и бази данни на Информационната система на образованието – масив „Средно образование“ (Админ М) за началото на учебната 2014/2015 година

Извършените дейности включват:
Приключване и архивиране на данните от 2013/2014 учебна година;
Актуализиране номенклатурата в Информационната система на образованието…