АдминПро – информационната система за училищна администрация

Информационната система за училищна администрация АдминПро може да се ползва от училища, детски градини и центрове за професионално обучение (ЦПО), като в зависимост от спецификата на образователната институция системата има различни функционалности.

АдминПлюс – модулна система в помощ на училището

АдминПлюс е уеб базирана платформа, състояща се от функционално отделени модули, обслужващи училищната администрация. Всеки модул е насочен към определена част от училищния процес и има за цел да обедини усилията на администрация, учители и ученици, в изгражането и налагането на модерен образователен стандарт на работа, съобразен с изискванията на закона.

Електронен дневник Админплюс

Електронният дневник АдминПлюс (за училища и детски градини)  се обогатява с нови модули, отговарящи по-пълно на държавните образователни стандарти. Електронният дневник обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба…

Училищна документация – бързо и лесно администриране на документи в уеб-базирана среда

Платформата docs.adminplus.bg е разработена от АдминСофт и РААБЕ България. Нейната основна цел е генерирането на документи, свързани с учебната и административната дейност в училище (заповеди, договори и пр.) – на базата на примерни модели и с използване на данните, въведени в ИС АдминПро. Платформата е изградена от различни раздели, обслужващи различни звена в училищната администрация.

aSc TimeTables

Asc Time Tables е един от най-успешните софтуерни продукти за създаване на седмично разписание, ползван от над 150 хиляди училища от 173 държави.

АдминЦПО

Системата дава възможност за въвеждане на данните и съставяне на произволни справки и списъци за курсистите, както и за отпечатване на документите за професионално образование и обучение – Удостоверение за професионално обучение (ном.номер 3-37) и Свидетелство за професионална квалификация (ном.номер 3-54) – оригинал и дубликат.