Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес и върху качество­то на образователните услуги, предоставяни от средищните училища

Възложител: Министер­ство на образова­ние­­то и науката Изпълнител на Дейността: Консорциум „Просвета Маркет Линкс“ (Просвета София АД, Фондация „Просвета-София“, „Маркет ЛИНКС“ ООД, АдминСофт ЕООД) Период на изпъление: 2015г. В рамките на проект BG051РО001-3.1.0 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на Министерство на образованието и науката, екипът на АдминСофт…

Details

Разработване на он-лайн платформа за провеждане на анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България

През 2015 година, АдминСофт разработи он-лайн платформа, чрез която да се проведе анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България. В рамките на този проект бяха изпълнени следните дейности:

Разработване и внедряване на нов модул към Информационната система (ИС) на НАПОО с функционалност за заявяване и отчитане на документите от задължителната документация, които се водят и издават от центровете за професионално обучение

Име на възложител/ клиент: Национална агенция за професионално образование и обучение Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД В изпълнение на предмета на договора АдминСофт ЕООД е изпълнил следните дейности: Разработване и внедряване на нов модул към ИС на НАПОО, осигуряващ технологична възможност за попълване на заявки за учебна документация от страна на ЦПО, обобщаване на заявките, подаване…

Details

Надграждане на Информационната система на образованието с модули за он-лайн събиране и обработка на данни

Възложител: Министерство на образованието и науката Име на изпълни­тел: АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора, екипът на АдминСофт ЕООД предостави следните услуги: Надграждане на съществуващата Информационна система на образованието с модул за он-лайн събиране и обработка на данните от Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец…

Details

Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ).

Име на възложител/ клиент: Национална агенция по професионално образование и обучение Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД По обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ)“, с Възложител – Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),  по…

Details

Следгаранционна поддръжка на Платформата за електронно попълване на документи и Модула за въвеждане на данни за дистанционно обучение от доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности по Приоритетни оси 1 и 2 по ОПРЧР

Име на възложител/ клиент: Агенция по заетостта Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД Предоставени услуги в рамките на договора: Ежеседмична профилактична поддръжка на системата: профайлинг, анализ на лог-файловете за отстраняване на евентуални проблеми при функционирането на системата; Отстраняване на възникнали технически проблеми в изпълнението на програмния код на модулите; Актуализиране / настройване на софтуера в резултат…

Details

Разработване на Регистър на Удостоверения за проведено обучение, в съответствие с чл. 4 ал. 4 от Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: АдминСофт ЕООД Описание: Настоящият регистър съдържа информация за издадените удостоверения за проведено обучение и сканирани копия на удостоверенията. Извършените дейности включват: Разработване на уеб-базиран „Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина“, интегриран в Информационната система на образованието. Разработване на уеб-базиран интерфейс…

Details

Анализ на съответствието между предлаганото професионално образование и потребностите на пазара на труда и разработване на модел на единна система за управление на професионалното образование на основата на индикатори и показатели за ефективност, включени в уеб-базирана платформа», по проект BG051РО001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование”

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: Консорциум „Партньори за ефективно професионално образование“ с партньор – АдминСофт ЕООД В рамките на договора, партньорът в Консорциума – «АдминСофт» ЕООД е извършил следните дейности: Участие в разработване на анализ за ефективността на съществуващото състояние на системата за професионално образование Участие в разработване на система…

Details

„Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Разработване на Интегрирана управленска информационна система за повишаване качеството на управлението във ВТУ – създаване на подсистеми: „Регистър на научните прояви“, „Регистър на проектната дейност“ и „Регистър на издателската дейност“ Име на възложител/клиент: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Име на изпълнителя: АдминСофт ЕООД Предоставени услуги в рамките на договора: Анализ на данните, използвани от университетските…

Details

„Аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модел за инспектиране на образованието”

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: Консорциум АСФП с партньор – АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: Анализ на заложената система от критерии и индикатори за оценка на постигнатото качество на предлаганото образование в изготвения от работна група на МОН проект…

Details