Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес и върху качество­то на образователните услуги, предоставяни от средищните училища

В рамките на проект BG051РО001-3.1.0 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на Министерство на образованието и науката, екипът на АдминСофт извърши анализ и

Details

Разработване на он-лайн платформа за провеждане на анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България

През 2015 година, АдминСофт разработи он-лайн платформа, чрез която да се проведе анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България. В рамките на този проект бяха изпълнени следните дейности:

Разработване и внедряване на нов модул към Информационната система (ИС) на НАПОО с функционалност за заявяване и отчитане на документите от задължителната документация, които се водят и издават от центровете за професионално обучение

В изпълнение на предмета на договора АдминСофт ЕООД е изпълнил следните дейности:

Разработване и внедряване на нов модул към ИС на НАПОО, осигуряващ технологична възможност за попълване на заявки за учебна документация от страна на ЦПО, обобщаване на заявките, подаване на попълнените от…

Details

Надграждане на Информационната система на образованието с модули за он-лайн събиране и обработка на данни

В рамките на изпълнението на договора, екипът на АдминСофт ЕООД предостави следните услуги:

Надграждане на съществуващата Информационна система на образованието с модул за он-лайн събиране и обработка на данните от Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец № 1а с възможност за подаване на данните с електронен подпис и…

Details

Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ).

По обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ)“, с Възложител – Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),  по проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по…

Details

Разработване на Регистър на Удостоверения за проведено обучение, в съответствие с чл. 4 ал. 4 от Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина

Извършените дейности включват:
Разработване на уеб-базиран “Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина”, интегриран в…

Details

Анализ на съответствието между предлаганото професионално образование и потребностите на пазара на труда и разработване на модел на единна система за управление на професионалното образование на основата на индикатори и показатели за ефективност, включени в уеб-базирана платформа», по проект BG051РО001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование”

В рамките на договора, партньорът в Консорциума – «АдминСофт» ЕООД е извършил следните дейности: Участие в разработване на анализ за ефективността на съществуващото състояние на системата за професионално образование
Участие в разработване на система от индикатори и показатели за…

Details

“Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Предоставени услуги в рамките на договора: Анализ на данните, използвани от университетските системи и изисквани от външни организации и институции
Разработване на Интегрирана управленска информационна система…

Details

„Аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модел за инспектиране на образованието”

В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: нализ на заложената система от критерии и индикатори за оценка на постигнатото качество на

Details