АдминСофт е специализирана фирма за разработка и внедряване на софтуер в областта на образованието и обучението. С осемнадесет години опит, експертен екип и интегрирана система за управление, АдминСофт предоставя първокласни уеб и десктоп базирани решения.

Фирмата е изпълнител на множество поръчки на Министерството на образованието и науката и на Националната агенция за професионално образование и обучение от 2002 година насам.

Сред основните ни продукти са информационната система за училищна администрация АдминПро (включваща всички данни от Списък-Образец № 1, модули за съставяне на списъци и справки,  печат на документи и изпращане на информация към МОН), множество он-лайн инструменти в помощ на директора за оценка и самооценка, платформа за социологически изследвания.

По задание на МОН, АдминСофт разработва и поддържа Информационната система на образованието АдминМ, която през 2015 година постави началото и на Националната електронна информационна система  на предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Системата събира и обработва данни за всички деца, ученици и студенти в системата на предучилищното, училищното и висшето образование, като поддържа множество регистри – Регистър на институциите в предучилищното и училищното образование, Регистър на документи за завършено образование и придобита степен на професионална квалификация, Регистър на движението на учениците, Регистър на българските неделни училища в чужбина, Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти, Регистър на завършилите студенти и др.

АдминСофт разработва и поддържа Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение, която обработва процедурите за лицензиране на Центрове за професионално обучение и Центрове за информиране и професионално ориентиране, събира и обработва годишната информация за дейността на ЦПО и поддържа Регистър на издадените от ЦПО документи за професионално обучение и придобита професионална квалификация.

АдминСофт има собствена система за он-лайн обучение и провеждане на уебинари – АдминСофт Видео.

Основните области на дейност са:


 • системен анализ и разработка на интегрирани информационни системи за нуждите на образованието, професионалното обучение, социалните дейности и пазара на труда


 • проектиране, разработка и поддръжка на бази данни за управление и администрация в социалните системи


 • уеб-базирани интерактивни обучителни материали

 • Министерство на образованието и науката


 • Национална агенция за професионално образование и обучение


 • Над 1700 начални, основни, средни, профилирани, професионални и специални училища, училища по изкуствата и културата, висши училища и детски градини в България.


 • Лицензирани центрове за професионално обучение


 • Британски съвет, Световна банка


 • Неправителствени организации и обучаващи институции в сферата на ученето през целия живот от България и други страни-членки на ЕС

АдминСофт притежава богат опит в анализ и разработване на софтуер за нуждите на образованието и обучението: информационни системи, десктоп и уеб-базирани приложения, инструменти за мониторинг, оценка и самооценка. Екипът на АдминСофт включва както опитни експерти в областта на образованието и дизайна на обучението, така и амбициозен колектив от ИТ специалисти, ползващи богата гама от програмни езици, съответстващи на спецификата на разработваните продукти.

АдминСофт има сериозен опит в изграждане на архитектура на интегрирани бази данни и инструментариум, отразяващи спецификата на процесите в областта на образованието, обучението и социалните системи, и обработка на данните на различни равнища с цел осигуряване оптимални условия за анализ на данните, необходими за работата на експертите и ръководителите. Системният анализ на данни се извършва от водещи експерти в областта на образованието, обучението и пазара на труда, което прави продуктите на АдминСофт силно клиентски-ориентирани и следващи логиката на бизнес-процесите в образователния мениджмънт.

 • 2019 г. – Създаване на седмично разписание с помощта на софтуерния продукт asc TimeTables. Изцяло преведена на български език програмата дава възможност за създаване на училищни разписания, лесно и просто въвеждане на данни, автоматично генериране, пълно интегриране, интуитивен контрол, както и вградени инструкции. Електронният дневник е разширен с цел да отговаря изцяло на изискванията на Наредба №8 на МОН.


 • 2018 г. – Създаване на платформата АдминПлюс, в която се обединяват модули, които систематизират и оптимизират работния процес в училището. Разработване на „Електронен дневник“  предоставящ бърз достъп до информацията за напредъка и присъствието на учениците, обобщени данни за класовете, сравнителни справки, графици, свързани с училищната дейност, седмично разписание.


 • 2017 г. – Стартира иновативната он-лайн платформа АдминПлюс, предлагаща модул за комуникация между ученици, родители и учители, както и модули за документация.


 • 2016 г. – Създава се ново самостоятелно звено – АдминСофт Плюс ООД – чиято цел е да развива облачни услуги и иновативни решения за мениджмънт на класната стая, интегрирани с досегашните продукти на фирмата.


 • 2013 – 2016 г. – Разработват се множество нови модули към Информационните системи на МОН и НАПОО, он-лайн инструменти за оценка и самооценка.


 • 2013 г. – След решение на общото събрание на дружество “Знание”, АдминСофт ЕООД се отделя в самостоятелна структура. Мениджърският екип, дейността и посоката на развитие се запазват.


 • 2007 – 2012 г. – В Информационната система на МОН се разработват множество регистри, в т.ч. “Регистър на издадени досументи за завършена степен на образование и професионална квалификация”, “Регистър на завършилите студенти” и “Регистър на движението на учениците”. Разработена е пълната версия на Информационната система на НАПОО.


 • 2006 г. – Информационната система на МОН е разширена с данни за Висшите училища за всички студенти, докторанти и членове на академичния състав.


 • 2005 г. – По договор с Националната агенция за професионално образование и обучение е разработен пилотния модел на ИС на НАПОО.


 • 2004 г. – АдминСофт ЕООД е създадена като самостоятелна фирма, част от Дружество “Знание” – София. Сключени са договори за актуализация и поддръжка на ИС АдминПро с над 200 училища от цялата страна.


 • 2002 г. – сключен договор с МОН за разработване на първите модули от Информационната система на образованието за събиране и обработка на данните от училищата (АдминЛ), детските градини (АдминС) и обслужващите звена (АдминО/ОМ), както и потребителски интерфейс за работа със системата.


 • 1998 г. – Екипът се събира за пръв път като изпълнител по проект за разработка на информационна система за училищна администрация в рамките на провеждащия се в този период проект на Министерството на образованието и науката по програма ФАР – „Финансово управление на средното образование”. През 1999 година е разработена първата версия на ИС АдминПро, внедрена в 100 пилотни училища. 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

Интегрирана система за управление

От 2013 година е внедрена Интегрирана система за управление, която гарантира качеството и информационната сигурност на дейностите във фирмата на база на изискванията на поддържаните международни стандарти.

АдминСофт се стреми към постоянно подобрение качеството и сигурността на предлаганите услуги. Фирмата е сертифицирана по стандарти:

 • ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството“
 • ISO IEC 27001:2013 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията“
 • ISO 20000-1:2011 „Информационни технологии. Управление на услуги.“
 • ISO/IEC 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда”
 • ISO/IEC 18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа”
Политика по качество и околна среда
Каталог на услугите
Политика по сигурност на информацията
Политика по управление на услугите