Проектът „Интегриране и разширяване: Надграждане на информационната система на НАПОО за по-тясно интегриране на вътрешно – ведомствените процеси на предоставянето на електронни административни услуги с данни от Информационната система, както и за облекчаване на административните процедури при прилагане на регулаторните режими за лицензиране и подаване на информация за дейността“ се провежда в изпълнение на Проект „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионалното обучение“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и договор № А09-31-92С/12.06.2009г.

Към интегрираната информационна система на НАПОО

В изпълнение на дейностите по проекта, Информационната система на НАПОО ще бъде надградена с модули за:

  • автоматично извличане и отпечатване на информацията, необходима за предоставянето на електронни административни услуги чрез портала на електронното правителство

  • подаване на ежегодна информация за дейността на ЦПО

  • он-лайн подаване на документи за лицензиране на ЦПО/ ЦИПО, подаване на документи за промяна на лицензия или за допълване на лицензия.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „АДМИНСОФТ“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.