АдминСофт ЕООД e партньор по проект “Професионална компетентност и адаптивност на персонала – гаранция за качеството на учебниците на издателство “Просвета – София” АД”.

Проектът се изпълнява съгласно Договор ESF 2102-01-01021 от 24.02.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.1-02: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, междуАгенцията по заетостта и Издателство “Просвета – София” АД – бенефициент по проекта.

“АДМИНСОФТ” ЕООД, като партньор по проекта, изпълнява функциите на обучаваща организация и ще провежда обучението за професионална квалификация на две целеви групи:

 

  • Квалификационен курс “Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на редактори” с основно съдържание създаването на презентационни формати със стандартни програмни продукти – MS Power Point.
    Начало на обучението – 10.05.2010.

  • Квалификационен курс “Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на специалисти по маркетинг и реклама” с основно съдържание ползването на Интернет-базирани ресурси за набиране на информация и създаване на клиентски бази данни.
    Начало на обучението – 18.06.2010.

В рамките на проекта експерти от АдминСофт ЕООД извършиха следните дейности:

  • Адаптиране на учебния план и учебната програма спрямо нуждите на обучаемите
  • Разработване на наръчници и учебни материали за обучаемите, включващи теоретичен материал (2 наръчника по 200 стр. всеки), учебни казуси (28 броя) и практически задачи за изпълнение (28 броя)
  • Провеждане на обучение по теория и практика
  • Провеждане на изпити и издаване на удостоверения