Възложител: Министер­ство на образова­ние­­то и науката
Изпълнител на Дейността: Консорциум „Просвета Маркет Линкс“ (Просвета София АД, Фондация „Просвета-София“, „Маркет ЛИНКС“ ООД, АдминСофт ЕООД)
Период на изпъление:
2015г.

В рамките на проект BG051РО001-3.1.0 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на Министерство на образованието и науката, екипът на АдминСофт извърши анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес и върху качество­то на образователните услуги, предоставяни от средищните училища.Експертите на  АдминСофт  участаваха в  подготовката на информация за анализа, разработване на он-лайн платформа и потребителски интерфейс за обработка на резултатите от тестването