Име на възложител/ клиент: Министерство на образованието и науката
Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД

Извършените дейности включват:

  • Приключване и архивиране на данните от 2013/2014 учебна година;
  • Актуализиране номенклатурата в Информационната система на образованието
  • Подготовка на ИС на образованието за учебната 2014/2015 година;
  • Текущо обучение на експерти „Информационно осигуряване“ в РИО на МОН;
  • Оказване на съдействие на експертите от РИО на МОН, ЦИОО и МОН при обобщаване на данните;
  • Извършване на цялостна миграция на всички уеб-базирани модули на Информационната система на образованието в новоизградената облачна инфраструктура.
Към сайта на АдминМ