Име на възложител/ клиент: Национална агенция за професионално образование и обучение
Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД

В изпълнение на предмета на договора АдминСофт ЕООД е изпълнил следните дейности:

  • Разработване и внедряване на нов модул към ИС на НАПОО, осигуряващ технологична възможност за попълване на заявки за учебна документация от страна на ЦПО, обобщаване на заявките, подаване на попълнените от ЦПО заявки автоматично към печатницата и управление на потока на получените документи.
  • Разработване и внедряване на модул за визуализиране на заявките при доставчика на документацията.
  • Извършени тестове за функционалността на системата.
  • Съпътстващо обучение на експерти от НАПОО и ЦПО за работа с новоразработените модули.