Име на възложител/ клиент: Национална агенция по професионално образование и обучение
Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД

По обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ)“, с Възложител – Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),  по проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса”, осъществяван по Договор № 13-32-22/ 03.02.2014 г. с подкрепата на Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. “Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-04, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, АдминСофт ЕООД е изпълнил следните дейности:

  • Преглед – анализ на функционалността на действащата информационна система на НАПОО, предоставяните чрез нея електронни административни услуги от страна на НАПОО и потенциала за интеграция в рамките на настоящия проект.
  • Разработване и внедряване на нов модул към ИС на НАПОО за осигуряване на оперативна съвместимост чрез хоризонтална интеграция с информационните ресурси на АЗ.
  • Надграждане на ИС на НАПОО и внедряване на нов модул, осигуряващ интеграция с новоразработваната вътрешна деловодна система на НАПОО.
  • Надграждане на ИС на НАПОО и внедряване на нов модул, осигуряващ интеграция с усъвършенстваните и новоразработени електронни административни услуги, представени на интернет-сайта на НАПОО.
  • Разработване на техническа и потребителска документация към новоразработените и внедрени модули.
  • Съпътстващо обучение на служители на НАПОО и АЗ за работа с новите модули и функционалност на системите.
  • Удостоверяване на ИС за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост в съответствие с Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност и оказване съдействие на Възложителя при разработване на документи за вписване на новоразработените електронни административни услуги в Регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги.
Към сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение