Име на възложител/ клиент: Фондация „Институт Отворено общество“
Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД

Предоставени услуги в рамките на договора:

През 2015 година, АдминСофт разработи он-лайн платформа, чрез която да се проведе анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България. В рамките на този проект бяха изпълнени следните дейности:

  • Разработване на он-лайн платформа за анкетно проучване на не по-малко от 90 000 респондента, с възможност за едновременен достъп ( активни конекции) на не по-малко от 1500 потребители;
  • Конфигуриране на платформата и въвеждане на въпросите от анфетното проучване;
  • Провеждане на анкетно проучване с директори, учители и ученици в 45 училища, изпълнявали проекти по оценяваната програма на Фондация „Америка за България, и 200 учлища от контролната група (обхванати 98329 респондента, приключени 52 256 анкетни карти);
  • Съдействие в работата от анкетното проучване в електронен вид, подходящ за статистически изследвания.
Към сайта на Фондация „Институт Отворено общество“