Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката

Име на изпълнителя: АдминСофт

Информационна система на образованието: данни за училищата, детските градини и обслужващите звена

Информационната система на образованието съдържа данни за училищата, детските градини и обслужващите звена, съдържащи се в Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец № 1а. Данните включват:

  •  Данни за училището, детската градина или обслужващото звено:наименование, местонахождение, данни за контакт, данни за настоятелството;
  • Данни за паралелката и групата: вид на паралелката/групата, изучаван профил/професия/специалност, форма и срок на обучение;
  • Учебен план за текущата учебна година;
  • Преподаватели/персонал: данни за преподавателите и персонала, данни за контакт, длъжност и щатно място, данни за образованието и квалификацията, данни за годишната преподавателска заетост;
  • Регистър на децата и учениците.

Достъп до данните (с потребителско име и парола) имат експертите от РИО, МОН, ЦИОО, общинските администрации и финансиращите органи, както и директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена. В случай че нямате парола за достъп, моля свържете се с експертите по информационно осигуряване от РИО.