АдминСофт е подизпълнител на дейности по инспектиране по проект „BG051PO001-3.2.05 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката

Име на изпълнителя: Консорциум АСФП с партньор – АдминСофт ЕООД

В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с:

  • Анализ на заложената система от критерии и индикатори за оценка на постигнатото качество на предлаганото образование в изготвения от работна група на МОН проект на държавен образователен стандарт за инспектиране
  • Анализ на заложените в проекта за държавен образователен стандарт за инспектиране методология, методика и инструментариум при осъществяване на инспектирането
  • Разработване на уеб-базирана платформа за апробиране на модела за инспектиране, включваща и модел на портфолио на училище.
  • Разработване на система от критерии и методология за избор на пилотни РИО и образователни структури, в които ще се апробира моделът на инспектиране
  • Избор на РИО, детски градини и училища, в които ще се проведе апробирането на модела за инспектиране
  • Обучение на инспекторите, апробиращи модела, за работа с уеб-базираната платформа
  • Изготвяне на система от индикатори и показатели за оценка на апробираните процедури и документи за инспектиране
  • Систематизиране на резултатите от апробацията чрез обобщаване на информацията от работните оценъчни карти за апробираните документи и процедури
  • Анализ на резултатите от апробацията