Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес и върху качество­то на образователните услуги, предоставяни от средищните училища

Възложител: Министер­ство на образова­ние­­то и науката Изпълнител на Дейността: Консорциум „Просвета Маркет Линкс“ (Просвета София АД, Фондация „Просвета-София“, „Маркет ЛИНКС“ ООД, АдминСофт ЕООД) Период на изпъление: 2015г. В рамките на проект BG051РО001-3.1.0 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на Министерство на образованието и науката, екипът на АдминСофт…

Надграждане на Информационната система на образованието с модули за он-лайн събиране и обработка на данни

Възложител: Министерство на образованието и науката Име на изпълни­тел: АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора, екипът на АдминСофт ЕООД предостави следните услуги: Надграждане на съществуващата Информационна система на образованието с модул за он-лайн събиране и обработка на данните от Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец…

Подготовка на структурите и бази данни на Информационната система на образованието – масив „Средно образование“ (Админ М) за началото на учебната 2014/2015 година

Име на възложител/ клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД Извършените дейности включват: Приключване и архивиране на данните от 2013/2014 учебна година; Актуализиране номенклатурата в Информационната система на образованието Подготовка на ИС на образованието за учебната 2014/2015 година; Текущо обучение на експерти „Информационно осигуряване“ в РИО на МОН; Оказване на съдействие…