Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес и върху качество­то на образователните услуги, предоставяни от средищните училища

В рамките на проект BG051РО001-3.1.0 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на Министерство на образованието и науката, екипът на АдминСофт извърши анализ и

Надграждане на Информационната система на образованието с модули за он-лайн събиране и обработка на данни

В рамките на изпълнението на договора, екипът на АдминСофт ЕООД предостави следните услуги:

Надграждане на съществуващата Информационна система на образованието с модул за он-лайн събиране и обработка на данните от Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец № 1а с възможност за подаване на данните с електронен подпис и…

Подготовка на структурите и бази данни на Информационната система на образованието – масив „Средно образование“ (Админ М) за началото на учебната 2014/2015 година

Извършените дейности включват:
Приключване и архивиране на данните от 2013/2014 учебна година;
Актуализиране номенклатурата в Информационната система на образованието…