Разработване на он-лайн платформа за провеждане на анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България

През 2015 година, АдминСофт разработи он-лайн платформа, чрез която да се проведе анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България. В рамките на този проект бяха изпълнени следните дейности:

Разработване и внедряване на нов модул към Информационната система (ИС) на НАПОО с функционалност за заявяване и отчитане на документите от задължителната документация, които се водят и издават от центровете за професионално обучение

В изпълнение на предмета на договора АдминСофт ЕООД е изпълнил следните дейности:

Разработване и внедряване на нов модул към ИС на НАПОО, осигуряващ технологична възможност за попълване на заявки за учебна документация от страна на ЦПО, обобщаване на заявките, подаване на попълнените от…

Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ).

По обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ)“, с Възложител – Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),  по проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по…

Разработване на Регистър на Удостоверения за проведено обучение, в съответствие с чл. 4 ал. 4 от Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина

Извършените дейности включват:
Разработване на уеб-базиран “Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина”, интегриран в…

Анализ на съответствието между предлаганото професионално образование и потребностите на пазара на труда и разработване на модел на единна система за управление на професионалното образование на основата на индикатори и показатели за ефективност, включени в уеб-базирана платформа», по проект BG051РО001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование”

В рамките на договора, партньорът в Консорциума – «АдминСофт» ЕООД е извършил следните дейности: Участие в разработване на анализ за ефективността на съществуващото състояние на системата за професионално образование
Участие в разработване на система от индикатори и показатели за…

“Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Предоставени услуги в рамките на договора: Анализ на данните, използвани от университетските системи и изисквани от външни организации и институции
Разработване на Интегрирана управленска информационна система…

„Аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модел за инспектиране на образованието”

В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: нализ на заложената система от критерии и индикатори за оценка на постигнатото качество на

Разработване, актуализация и поддръжка на Информационната система на образованието АдминМ

Информационната система на образованието съдържа данни за училищата, детските градини и обслужващите звена, съдържащи се в Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец № 1а. Данните включват:….