Разработване на он-лайн платформа за провеждане на анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България

През 2015 година, АдминСофт разработи он-лайн платформа, чрез която да се проведе анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България. В рамките на този проект бяха изпълнени следните дейности:

Разработване и внедряване на нов модул към Информационната система (ИС) на НАПОО с функционалност за заявяване и отчитане на документите от задължителната документация, които се водят и издават от центровете за професионално обучение

Име на възложител/ клиент: Национална агенция за професионално образование и обучение Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД В изпълнение на предмета на договора АдминСофт ЕООД е изпълнил следните дейности: Разработване и внедряване на нов модул към ИС на НАПОО, осигуряващ технологична възможност за попълване на заявки за учебна документация от страна на ЦПО, обобщаване на заявките, подаване…

Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ).

Име на възложител/ клиент: Национална агенция по професионално образование и обучение Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД По обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ)“, с Възложител – Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),  по…

Следгаранционна поддръжка на Платформата за електронно попълване на документи и Модула за въвеждане на данни за дистанционно обучение от доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности по Приоритетни оси 1 и 2 по ОПРЧР

Име на възложител/ клиент: Агенция по заетостта Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД Предоставени услуги в рамките на договора: Ежеседмична профилактична поддръжка на системата: профайлинг, анализ на лог-файловете за отстраняване на евентуални проблеми при функционирането на системата; Отстраняване на възникнали технически проблеми в изпълнението на програмния код на модулите; Актуализиране / настройване на софтуера в резултат…

Разработване на Регистър на Удостоверения за проведено обучение, в съответствие с чл. 4 ал. 4 от Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: АдминСофт ЕООД Описание: Настоящият регистър съдържа информация за издадените удостоверения за проведено обучение и сканирани копия на удостоверенията. Извършените дейности включват: Разработване на уеб-базиран „Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина“, интегриран в Информационната система на образованието. Разработване на уеб-базиран интерфейс…

Анализ на съответствието между предлаганото професионално образование и потребностите на пазара на труда и разработване на модел на единна система за управление на професионалното образование на основата на индикатори и показатели за ефективност, включени в уеб-базирана платформа», по проект BG051РО001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование”

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: Консорциум „Партньори за ефективно професионално образование“ с партньор – АдминСофт ЕООД В рамките на договора, партньорът в Консорциума – «АдминСофт» ЕООД е извършил следните дейности: Участие в разработване на анализ за ефективността на съществуващото състояние на системата за професионално образование Участие в разработване на система…

„Усъвършенстване на системите за управление във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Разработване на Интегрирана управленска информационна система за повишаване качеството на управлението във ВТУ – създаване на подсистеми: „Регистър на научните прояви“, „Регистър на проектната дейност“ и „Регистър на издателската дейност“ Име на възложител/клиент: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Име на изпълнителя: АдминСофт ЕООД Предоставени услуги в рамките на договора: Анализ на данните, използвани от университетските…

„Аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модел за инспектиране на образованието”

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: Консорциум АСФП с партньор – АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: Анализ на заложената система от критерии и индикатори за оценка на постигнатото качество на предлаганото образование в изготвения от работна група на МОН проект…

Разработване на модул за въвеждане на данни за дистанционно обучение в Платформата за електронно попълване на документи от доставчици на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Име на възложител/ клиент: Агенция по заетостта Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: Анализ на изискванията и проектирането на модул за „Въвеждане на данни за дистанционно обучение в Платформата за електронно попълване на документи от доставчици на обучения по ОПРЧР”. Разработка и…

Разработване, актуализация и поддръжка на Информационната система на образованието АдминМ

Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: АдминСофт Информационна система на образованието: данни за училищата, детските градини и обслужващите звена Информационната система на образованието съдържа данни за училищата, детските градини и обслужващите звена, съдържащи се в Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец №…