се обогатява с нови модули, отговарящи по-пълно на държавните образователни стандарти.
Електронният дневник обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба №8 за информацията и документацията на МОН.
Информацията в електронния дневник се въвежда от учителите и класните ръководители на базата на техни индивидуални профили.
От началото на втория срок на учебната 2019/2020 година ще могат да бъдат водени в електронен вид всички лични картони на учениците, включително с въвеждане на информацията от предишни години.
Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи. Научете повече