АдминПлюс – модул “Електронeн дневник” е предназначен за училищното ръководство, учителите, учениците и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията и резултатите на учениците, така и за споделяне на тази информация с родителите. Дневникът обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка на данните, вписвани в дневниците за всички групи в предучилищно образование, I – XII клас и групи в ЦДО, както и генериране на документите, изисквани от Наредба №8 за информацията и документацията на МОН.

Дневникът се ползва през Интернет-браузър или през мобилно приложение, достъпно чрез код, предоставен от училището. Достъпът до електронния дневник не е ограничен до училищната мрежа и може да се ползва от домашен компютър или публични мрежи.

АдминПлюс – модул “Електронeн дневник за предучилищно образование” е предназначен за ръководството на детските градини, учителите и родителите, като предоставя удобен начин както за вписване на ежедневната информация за отсъствията на децата, така и за споделяне на информация за събитията в детската градина с родителите. Дневникът съдържа всички реквизити на хартиения „Дневник на група/подготвителна група“ – обр. 3-5 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 на МОН, като позволява генериране на PDF-документ за архив в края на учебната година.

Дневникът се ползва през Интернет-браузър или през мобилно приложение, достъпно чрез код, предоставен от училището. Достъпът до електронния дневник може да се извършва и от домашен компютър или публични мрежи.