Платформата docs.adminplus.bg  е разработена от АдминСофт и РААБЕ България. Нейната основна цел е генерирането на документи, свързани с учебната и административната дейност в училището и детската градина (заповеди, договори и пр.) – на базата на примерни модели и с използване на данните, въведени в ИС АдминПро. Платформата е изградена от различни раздели, обслужващи различни звена в училищната администрация.

За по-лесна работа с модула, документите са разпределени в четири големи групи, съобразени с основните дейности в училището и детската градина:

Лични данни
Примерни документи за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679  за защита на личните данни (GDPR), съобразени със специфичната дейноств училището и детската градина.

Учебна дейност
Документи, необходими за планиране и организация на дейността на училището и за осъществяване на ефективен образователен процес.

Административно-стопанска и контролна дейност
Примерни документи, подпомагащи административната и контролната дейност на директора и неговия екип.

Трудово-правни документи

Примерни варианти на най-често използваните документи при сключване и прекратяване на трудови договори, заповеди за ползване на отпуск, длъжностни характеристики и др.

Лични данни

Примерни документи за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679  за защита на личните данни (GDPR), съобразени със специфичната дейноств училище.

След подготовката на документа, той може да бъде експортиран в PDF формат, който може да бъде отпечатван и/или съхраняван на Вашия компютър.
При необходимост от допълнителни корекции или редакции на документа, той може да бъде експортиран в WORD – формат, след което да бъде оформен според спецификата на училището.

През учебната 2019/2020 година на Ваше разположение ще бъдат над 550 документа в модул „Училищна документация“ и над 490 документа в модул „Документация за детската градина.