Платформата docs.adminplus.bg  е разработена от АдминСофт и РААБЕ България. Нейната основна цел е генерирането на документи, свързани с учебната и административната дейност в училище (заповеди, договори и пр.) – на базата на примерни модели и с използване на данните, въведени в ИС АдминПро. Платформата е изградена от различни раздели, обслужващи различни звена в училищната администрация.

Учебна дейност

В този раздел се намират примерни документи в помощ на административната дейност, свързана с учебната дейност в училище:
– за организация на учебната година;
– за провеждане на изпити в процеса на обучение;
– за подкрепа за личностно развитие на всеки ученик;
– за налагане на санкции на учениците;
– за организиране на план-приема в училище и др.

Трудово-правни документи

Най-честите спорове в една организация са трудово-правните. Предлагаме Ви набор от примерни документи на най-често използваните документи:
– сключване и прекратяване на трудови договори;
– заявления и заповеди за отпуска;
– изплащане на обещетения;
– удължаване на работното време;
– изплащане на допълнително възнаграждение и др.

На базата на примерния документ, с избор от списък може да се попълнят имената на учителите, учениците или други членове на училищния персонал, както и други допълнителни данни.

След подготовката на документа, той може да бъде експортиран в PDF формат, който може да бъде отпечатван и/или съхраняван на Вашия компютър.
При необходимост от допълнителни корекции или редакции на документа, той може да бъде експортиран в WORD – формат, след което да бъде оформен според спецификата на училището.