Модулът АдминЦПО подпомага администрацията в лицензираните Центрове за професионално обучение. Той дава възможност за въвеждане на данни за:

 • провежданите курсове (за професионална квалификация или по част от професията)
 • данни за групите: вид на обучението, рамкова програма, професия и специалност
 • данни за курсистите: учебен план, резултати от обучението
  Поддържа се отпечатването върху бланки на документи със следните номенклатурни номера:
 • 3-54 – Свидетелство за професионална квалификация
 • 3-54В – Свидетелство за валидиране на професионална квалификация
 • 3-37 – Удостоверение за професионално обучение
 • 3-37В – Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия
 • 3-114 – Свидетелство за правоспособност
 • 3-54А – Дубликат на свидетелство за професионална квалификация
 • 3-54Г / 3-54аВ – Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация

Осигурена е възможност за експорт на данните към Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение.

ИС АдминЦПО се разработва от АдминСофт ООД