АдминПлюс е уеб базирана платформа, състояща се от функционално отделени модули, обслужващи училищната администрация. Всеки модул е насочен към определена част от училищния процес и има за цел да обедини усилията на администрация, учители и ученици, в изгражането и налагането на модерен образователен стандарт на работа, съобразен с изискванията на закона.

Електронната платформа АдминПлюс е разработена на базата на съвременни технологии, осигуряващи високо ниво на защита на данните от неправомерен достъп. Всички данни се пренасят по криптирани комуникационни канали. Данните се съхраняват при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR).