АдминПлюс – модулна система в помощ на училището

АдминПлюс е уеб базирана платформа, състояща се от функционално отделени модули, обслужващи училищната администрация. Всеки модул е насочен към определена част от училищния процес и има за цел да обедини усилията на администрация, учители и ученици, в изгражането и налагането на модерен образователен стандарт на работа, съобразен с изискванията на закона.

Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес и върху качество­то на образователните услуги, предоставяни от средищните училища

Възложител: Министер­ство на образова­ние­­то и науката Изпълнител на Дейността: Консорциум „Просвета Маркет Линкс“ (Просвета София АД, Фондация „Просвета-София“, „Маркет ЛИНКС“ ООД, АдминСофт ЕООД) Период на изпъление: 2015г. В рамките на проект BG051РО001-3.1.0 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ на Министерство на образованието и науката, екипът на АдминСофт…

АдминПро – информационната система за училищна администрация

Информационната система за училищна администрация АдминПро може да се ползва от училища, детски градини и центрове за професионално обучение (ЦПО), като в зависимост от спецификата на образователната институция системата има различни функционалности.

Разработване на он-лайн платформа за провеждане на анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България

През 2015 година, АдминСофт разработи он-лайн платформа, чрез която да се проведе анкетно проучване за оценка на въздействието по програма на Фондация Америка за България, изпълнявана в училища в България. В рамките на този проект бяха изпълнени следните дейности:

АдминЦПО

Системата дава възможност за въвеждане на данните и съставяне на произволни справки и списъци за курсистите, както и за отпечатване на документите за професионално образование и обучение – Удостоверение за професионално обучение (ном.номер 3-37) и Свидетелство за професионална квалификация (ном.номер 3-54) – оригинал и дубликат.

Разработване и внедряване на нов модул към Информационната система (ИС) на НАПОО с функционалност за заявяване и отчитане на документите от задължителната документация, които се водят и издават от центровете за професионално обучение

Име на възложител/ клиент: Национална агенция за професионално образование и обучение Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД В изпълнение на предмета на договора АдминСофт ЕООД е изпълнил следните дейности: Разработване и внедряване на нов модул към ИС на НАПОО, осигуряващ технологична възможност за попълване на заявки за учебна документация от страна на ЦПО, обобщаване на заявките, подаване…

Надграждане на Информационната система на образованието с модули за он-лайн събиране и обработка на данни

Възложител: Министерство на образованието и науката Име на изпълни­тел: АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора, екипът на АдминСофт ЕООД предостави следните услуги: Надграждане на съществуващата Информационна система на образованието с модул за он-лайн събиране и обработка на данните от Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец…

Училищна документация – бързо и лесно администриране на документи в уеб-базирана среда

Платформата docs.adminplus.bg е разработена от АдминСофт и РААБЕ България. Нейната основна цел е генерирането на документи, свързани с учебната и административната дейност в училище (заповеди, договори и пр.) – на базата на примерни модели и с използване на данните, въведени в ИС АдминПро. Платформата е изградена от различни раздели, обслужващи различни звена в училищната администрация.

Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ).

Име на възложител/ клиент: Национална агенция по професионално образование и обучение Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД По обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на нови модули към Информационната система (ИС) на НАПОО с цел осигуряване на оперативна съвместимост с ИС на Агенцията по заетостта (АЗ)“, с Възложител – Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО),  по…

Следгаранционна поддръжка на Платформата за електронно попълване на документи и Модула за въвеждане на данни за дистанционно обучение от доставчици на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности по Приоритетни оси 1 и 2 по ОПРЧР

Име на възложител/ клиент: Агенция по заетостта Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД Предоставени услуги в рамките на договора: Ежеседмична профилактична поддръжка на системата: профайлинг, анализ на лог-файловете за отстраняване на евентуални проблеми при функционирането на системата; Отстраняване на възникнали технически проблеми в изпълнението на програмния код на модулите; Актуализиране / настройване на софтуера в резултат…