AdminSoft Ltd. is a partner in the project “Professional competence and adaptability of staff – a guarantee of the quality of textbooks publishing” Prosveta- Sofia “AD.”

The project is implemented under contract ESF 2102-01-01021 of 24.02.2010 grant under the Operational Programme “Human Resources Development” scheme BG051PO001-2.1-02: “Qualification services and training for employees,” the Agency employment and Publishing “Enlightenment – Sofia” – beneficiary of the project.

“AdminSoft” Ltd. as a partner in the project, act as a training organization and conduct professional training on two target groups:

  • Квалификационен курс “Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на редактори” с основно съдържание създаването на презентационни формати със стандартни програмни продукти – MS Power Point.
    Начало на обучението – 10.05.2010.

  • Квалификационен курс “Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на специалисти по маркетинг и реклама” с основно съдържание ползването на Интернет-базирани ресурси за набиране на информация и създаване на клиентски бази данни.
    Начало на обучението – 18.06.2010.