Информационната система за училищна администрация АдминПро може да се ползва от училища, детски градини и центрове за професионално обучение (ЦПО), като в зависимост от спецификата на образователната институция системата има различни функционалности:

Към страницата на АдминПро

Училища:

Информационната система за училищна администрация АдминПро може да се ползва от училища, детски градини и центрове за професионално обучение (ЦПО), като в зависимост от спецификата на образователната институция системата има различни функционалности:

Системата дава възможност за ползване на данните, въвеждани и обобщавани в информационната система на образованието, за ежедневните административни нуждите на училищата.
Системата поддържа цялата функционалност на модула АдминЛ от Информационната система на образованието:

 • Съставяне и отпечатване на Списък-образец № 1 и експорт на данните към РИО на МОН;

 • Синхронизиране на данните с Регистъра на движението на учениците;

 • Съставяне и отпечатване на протоколи и Удостоверение за преместване;

 • Експорт на данни към софтуерния продукт за обработка на данните за държавни зрелостни изпити и модул АФД;

В допълнение, АдминПро дава възможност и за:

 • Съставяне на списъци и справки по произволни критерии за учениците, персонала и учебния план

 • Ежемесечно изпращане на данни за здравно осигуряване на учениците над 18 год. към НАП

 • Отпечатване на съобщения за записване, служебни бележки и удостоверения

 • Отпечатване на всички документи за завършен клас и степен на образование и свидетелства за професионална квалификация; прехвърляне на данните към регистъра на дипломи за средно образование

 • Въвеждане на допълнителни данни за контакт с родителите и личните лекари на учениците

 • Дефиниране на допълнителни собствени полета за данни в зависимост от спецификата на училището

 • Въвеждане на кандидати и извършване на класиране за прием в паралелки след завършено основно образование.

Училищата ползват ИС АдминПро на базата на договор за абонаментна поддръжка и актуализация. Договорът е за учебната 2020/2021 година.

Потребителските имена и пароли, ползвани през 2019/2020 година, са валидни и могат да се ползват и през 2020/2021 година. Създадена е възможност за смяна на паролата по желание на потребителя. Ако не желаете да ползвате досегашните си потребителското име и парола, моля свържете се с разработващия екип на тел. (02)490 1618 или (02)869 1618, за деактивиране на досегашния потребител. След това ще можете да регистрирате нов потребител.

Училището има достъп до системата само с един потребителски профил.

За да сключите договор за ползване на АдминПро, моля влезте в системата с Вашето потребителско име и парола и се запознайте с условията в раздела “Данни за училището”.

Училищата, които не ползват ИС АдминПро, подават данни към ИС на МОН и генерират документите в електронен формат според изискванията на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета от модула АдминЛ, който се предоставя свободно от МОН.

Детски градини

Системата дава възможност за подготовка и отпечатване на Удостоверение за завършена подготвителна група (ном.номер 3-19).

Детските градини ползват ИС АдминПро на базата на договор за абонаментна поддръжка и актуализация.

Договорът е за учебната 2020/2021 година.

За да сключите договор, неоходимо е да сте регистрирани в настоящия раздел с потребителско име и парола.
За учебната 2020/2021 година направете регистрация като нов потребител. Детската градина има достъп до системата само с един потребителски профил.

За да сключите договор за ползване на АдминПро, моля влезте в системата с Вашето потребителско име и парола и се запознайте с условията в раздела “Данни за детската градина”.

Центрове за професионална квалификация

Системата дава възможност за въвеждане на данните и съставяне на произволни справки и списъци за курсистите, както и за отпечатване на документите за професионално образование и обучение – Удостоверение за професионално обучение (ном.номер 3-37) и Свидетелство за професионална квалификация (ном.номер 3-54) – оригинал и дубликат.

ЦПО ползват ИС АдминПро на базата на договор за абонаментна поддръжка и актуализация с АдминСофт ООД. Договорът е една година, считано от датата на сключването му.

За да сключите договор, моля първо се свържете с разработващия екип на тел. (02)490 1618 или (02)869 1618, за да получите код на ЦПО. След това направете регистрация като нов потребител. ЦПО има достъп до системата само с един потребителски профил.

За да сключите договор за ползване на АдминПро, моля влезте в системата с Вашето потребителско име и парола и се запознайте с условията в раздела “Данни за ЦПО”.